Translation

Workshop – Pereny v Dendrologické zahradě

Zahrada byla založena v polovině 70. let s cílem studia dřevin, trvalek a cibulovin, které budou použitelné v našich klimatických podmínkách. Největší rozmach zažívala zahrada v polovině 80. let, kdy již byly částečně zformované izolační pásy v jejích hranicích a hlavní kosterní výsadby v přední části zahrady. V letech 1983-1984 řešil VUKOZ státní úkol Stanovení sortimentů pro výsadby zeleně v sídlech a krajině. Problematiku peren řešily následující dílčí úkoly:

Hodnocení a stanovení komplexní biotechniky vybraných druhů trvalek pro extrémní stanovištní podmínky – Ing. Marek Hamata

Okrasné rostliny nízkého patra a pokryvů – Ing. Marie Součková

Státní úkol byl ukončen v roce 1987 a výstupy byly publikovány v závěrečné zprávě v roce 1987. V roce 1988 byl tento úkol obnoven, ale po událostech roku 1989 byly tyto aktivity postupně ukončeny. VUKOZ přešel z rezortu Ministerstva zemědělství pod Ministerstvo Životního prostředí, kde zahradnický výzkum neměl stejnou podporu, jako v dřívějších letech. Perenám jsme ale věnovali nemalou pozornost po celou dobu. Intenzivně se v zahradě pracovalo především s dlouhověkými hajními perenami. Předmětem našeho zájmu byly především funkie, bergénie, škornice a kapradiny. Publikovaných výsledků z té doby je ale minimum.

Workshop v dendrologicke zahrade

V současné době pracujeme na projektu:

Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti.

Taxonomická revize, hodnocení, soustřeďování a výzkum uplatnění genofondu neprodukčních rostlin

01 Revize, hodnocení a soustřeďování genofondu rostlin.
Cílem úkolu je soustřeďování, evidence a hodnocení kulturního genofondu rostlin, nevyužívaných pro zemědělskou produkci, z hlediska perspektiv pěstování v klimatických podmínkách České republiky. Prověřování starých, nedoceněných českých kultivarů okrasných rostlin, vyhodnocení a zavádění nových perspektivních kultivarů.

Podrobněji se věnujeme denivkám, pivoňkám, ozdobnicím a pokračujeme i nadále v práci s funkiemi a škornicemi. V zahradě již třetím rokem probíhají fenologická hodnocení a měření širokého sortimentu trvalek. K tisku je připraven výstup z hodnocení sortimentu ozdobnic, pivoněk, kakostů a bohyšek. Tabulky slouží k lepší orientaci v trvalkách a jejich kultivarech při jejich praktickém využití ve výsadbách. Hodnocený sortiment trvalek byl vysázen v roce 2002-2004. Hodnocení probíhá od roku 2005 (kromě rodu Hosta, který byl hodnocen již od roku 1997-2007) a je zaměřeno na celkový vzhled jednotlivých kultivarů. V roce 2006 byly naše perenářské aktivity rozšířeny o studium trvalkových směsí vhodných pro městské prostředí, využívajících principů autoregulace s nízkými nároky na údržbu. Připravují se srovnávací pokusy perspektivních rodů trvalek.

Vytrvalost peren v zahradní architektuře, 12.10. 2007, Zdroj : VUKOZ, www.vukoz.cz
 

Zanechte komentář